Mildheid

Mildheid

Scripture – Handelingen 3:17, 26 “En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten; – God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te

Gemeente!

Gemeente!

Scripture – Handelingen 2:38 “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen“. Observation – We zien Petrus weer. Hersteld

Kracht en vrucht

Kracht en vrucht

Scripture – Handelingen 1:8 “gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde“. Observation – Vlak voor de hemelvaart belooft

Herstel

Herstel

Scripture – Johannes 21:7, 15-17 “Die discipel dan, dien Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Here. Simon Petrus dan, toen hij hoorde, dat het de Here was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in

(H)erkenning!

(H)erkenning!

Scripture – Johannes 20:16, 22  “Jezus zeide tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester! – En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen:

Vervulling

Vervulling

Scripture – Johannes 19:6b “Pilatus zeide tot hen: Neemt gij hem en kruisigt Hem; want ik vind geen schuld in Hem.“ Observation – Zonder het zelf te beseffen geeft Pilatus uitdrukking aan het wezen van Jezus’ kruisdood. Vandaag gaan we even spitten,

Gods verlangen

Gods verlangen

Scripture – Johannes 17:26 “Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen“. Observation – In dit gebed praat de Here Jezus met Zijn